Maatschappelijk Activatie Programma (MAP)

We zijn gestart met de ontwikkeling van het beleidsinstrument ‘maatschappelijk activatieprogramma sportevenementen’ (MAP). De achtergrond en aanleiding hiervoor is de breed gedragen nationale evenementenstrategie als onderdeel van deelakkoord 6 ‘Maatschappelijke waarde van topsport’. Het deelakkoord sluit aan bij het advies van de Nederlandse Sportraad om de kansen die sportevenementen bieden voor de samenleving, beter te benutten. Het MAP is aangekondigd in de kamerbrief van november 2020 en positief ontvangen door de minister met de toezegging dit initiatief te willen ondersteunen.

Map Map

Het MAP bestaat uit het activeren van gemeenten en sportbonden en de (door)ontwikkeling van methodieken. Hiermee worden verschillende topsportevenementen met elkaar verbonden. De inspanningen zijn erop gericht om meer gemeenten, de topsportevenementen te laten gebruiken om hun beleidsdoelen te realiseren. We gaan dit proces de komende jaren een flinke boost geven zodat deze aanpak/ werkwijze een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het lokale beleid.

Het streven is om de nieuwe denkwijze over het realiseren van topsportevenementen met impact te verankeren binnen de werkwijze van gemeenten én te koppelen aan lokale doelstellingen. Dit kan bijvoorbeeld vanuit de ambities van de lokale sportakkoorden. Hiervoor benaderen en begeleiden we diverse gemeenten en organisaties, waarbij we de kennis en ervaring ontsluiten die wordt opgedaan. Binnen een aantal jaren is de nieuwe denkwijze vanzelfsprekend onderdeel van lokaal beleid en geborgd binnen de beleidscyclus.

Daarnaast vormt de zogenoemde ‘oranjedraad’ een doorlopende lijn tussen meerdere (internationale) sportevenementen op Nederlandse bodem. Binnen deze aanpak wordt focus aangebracht op de belangrijkste maatschappelijke thema’s: gelijke kansen (inclusie) en een gezonde generatie (vitaliteit). Deze focus geeft sturing waardoor een stapelend effect bereikt wordt (de maatschappelijke activaties op verschillende evenementen bouwen voort op de aanpak van de ander) en zorgt voor een evidence-based aanpak. De uitwerking en invulling van diverse programma’s gaan we specifiek volgen en meten om de meerwaarde van de aanpak MAP te bewijzen, het bereik te vergroten en de impact te meten. (zie ook kamerbrief november 2020)

Binnen deze MAP aanpak ontwikkelen we een methodiek waarin we de impact overkoepelend in kaart brengen en waardoor impact en voortgang structureel in kaart gebracht wordt. Hierbij zoeken we aansluiting bij het onderzoeksprogramma dat in 2022 gestart wordt vanuit VWS, gericht op de maatschappelijke waarde van topsport(evenementen). De impactstrategie MAPS, zoals we hierboven bespreken, is op maat afgestemd op de instrumentontwikkeling voor MAP om hier een kwalitatieve meetlat voor te hanteren. Deze ‘nieuwe’ impactstrategie, inclusief kwantitatieve en kwalitatieve evaluaties, wordt in overleg en afstemming met het Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen (CIT) ontwikkeld en gekoppeld aan onder andere de CIT website.

26-02-2024 | Update over het maatschappelijk activatie programma

De afgelopen maanden is door de bonden uit de 'Weerelt van Sport', met als kartrekker de Nevobo, hard gewerkt aan het maatschappelijk activatie programma. Tijdens de CIT-partnerbijeenkomst heeft Leanne Kraak-Schmidt een eerste presentatie gegeven over het programma en een oproep gedaan aan de aanwezigen om zich aan te sluiten bij het programma. 

In 2024 wordt gestart met een grootschalig programma aan sportieve activiteiten onder de noemer ‘TeamNL Sport Experience’, waarmee bezoekers en de regionale omgeving worden uitgedaagd op actieve wijze te genieten van een sportoverstijgend activiteitenprogramma. Belangrijk doel hiervan is om de maatschappelijke waarde van topsportevenementen verder te vergroten en de evenementen te verbinden.

De inhoud van de TeamNL Sport Experience wordt de komende maanden door sportbonden, NOC*NSF en andere partners ontwikkeld, waarna het EK Beachvolleybal een van de eerste evenementen is waar dit programma wordt georganiseerd. Daarna wordt het ‘reizende’ festival voortgezet bij toekomstige sportevenementen in Nederland.

Wordt vervolgd!

Voor meer informatie neem contact op met:

  • Antoine de Brouwer (VSG): 06 29628185 - a.debrouwer@sportengemeenten.nl
  • Leanne Kraak-Schmidt (Nevobo): 06 81930801 - leanne.kraak-schmidt@nevobo.nl.