Nieuws

27-06-2023 | Nieuw op de website: Topsportevenementen Monitor en Modelaanpak Evenementen.

Internationale Topsportevenementen in Nederland, zoals Wereldkampioenschappen en Europese Kampioenschappen, hebben een grote maatschappelijke waarde. Bij het organiseren van zulke evenementen komt veel kijken.

Om te zorgen dat evenementorganisatoren hun werk zo goed mogelijk kunnen doen, ontwikkelde het Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen de Topsportevenementen Monitor en de herziene ‘Modelaanpak Evenementen’. Vanaf nu vind je alle informatie over internationale topsportevenementen op één platform. Hiermee creëren we een duidelijk overzicht van alle internationale topsportevenementen in Nederland.

Hieronder volgt meer informatie over de Topsportevenementen Monitor en herziene Modelaanpak Evenementen.

Topsportevenementen Monitor

De Topsportevenementen Monitor geeft inzicht in de verschillende topsportevenementen in Nederland. Zoals wanneer deze evenementen in Nederland plaatsvinden en welke doelgroepen de evenementen bereiken. Door het evenement als organisator aan te maken op de website, maak je jouw evenement zichtbaar voor relevante stakeholders. Staan jouw internationale topsportevenementen al op de Evenementenkalender? Zo niet, voeg ze dan zo snel mogelijk toe!

Wil je weten wat jij hier als evenementenorganisator aan hebt? Klik dan hier!

Herziene Modelaanpak Evenementen

Heb je als evenementenorganisator hulp nodig bij het organiseren van een internationaal topsportevenement? Dan is de herziene Modelaanpak Evenementen beschikbaar. Deze Modelaanpak Evenementen neemt de evenementenorganisator mee in de stappen (ambitiefase t/m evaluatie) die je kunt ondernemen om een internationaal topsportevenement te organiseren. Dit wordt gedaan aan de hand van checklists, voorbeelden, templates en nog meer.

Voor meer informatie over de Modelaanpak Evenementen, ga naar de volgende pagina: Efficiënt & effectief.

Kortom, de Topsportevenementen Monitor en herziene Modelaanpak Evenementen helpen jou als evenementorganisator. Door deze nieuwe tools kunnen we gezamenlijk de maatschappelijke waarde van topsportevenementen verhogen!

Heb je vragen of wil je graag sparren? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

 

19-01-2023 | Bijeenkomst Kopgroep Gezonde (Top)sportevenementen

Donderdag 19 januari vond de eerste bijeenkomst van 2023 van de kopgroep Gezonde (Top)sportevenementen plaats. De kopgroep bestaat uit afgevaardigden van VSG, NOC*NSF, Nevobo, TIG Sports, House of Sports, het Voedingscentrum, het Trimbos-instituut en de gemeente Amsterdam (ondertekenaars van Convenant Gezonde Sportevenementen).

De kopgroep Gezonde (Top)sportevenementen streeft ernaar dat sportevenementen in de toekomst een gezonder voedingsaanbod hebben, rookvrij zijn, verantwoord alcoholbeleid hebben en dat er sprake is van gezonde sportsponsoring. Tijdens deze bijeenkomst is kort teruggeblikt op de ervaringen rondom het WK Volleybal dat in september en oktober 2022 heeft plaatsgevonden in Nederland. Er is ook stilgestaan bij uitbreiding van de Topsportevenementen Monitor met het thema gezondheid, deze zal in maart op deze website komen te staan. Verder is er besproken wat er nodig is om de ambities van de kopgroep te realiseren, wat iedere organisatie daarin zelf kan bijdragen en hoe communicatie hierbij kan ondersteunen.

Tijdens een volgende bijeenkomst zullen we met elkaar vervolgstappen bepalen om te kijken wat er nodig is om meer partijen te inspireren om aan de slag te gaan met gezonde sportevenementen.

Alvast aan de slag met het gezonder maken van jouw sportevenement? Kijk hier hoe we je daarbij kunnen helpen.

 

22-11-2022 | CIT Partnerbijeenkomst Den Haag

Ruim zeventig bezoekers vanuit sportbonden, overheden, organisatoren van evenementen en andere organisaties verzamelden zich op 22 november 2022 in de imponerende skatehal van de Haagse Sportcentrale voor de presentatie van de eerste rapportage 'Topsportpodium Nederland' . Gedurende de ochtend bespraken wij de rapportage die inzicht geeft in verschillende aspecten rondom internationale topsportevenementen in Nederland. Deze rapportage is door het Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen (CIT) opgesteld. Het doel van deze bijeenkomst was om de aanwezigen mee te nemen in de rapportage en samen te reflecteren op hoe wij de data het beste kunnen gebruiken. Na de presentatie van de rapportage werd in kleinere sessies verder doorgepraat waar verschillende vragen, aandachtspunten en inzichten uit naar voor kwamen.

Afstemming en samenwerking

In Nederland worden jaarlijks veel topsportevenementen georganiseerd. Ons land staat internationaal hoog aangeschreven ten aanzien van de manier waarop evenementen georganiseerd worden. En daar mogen we trots op zijn! Een gedeelde opvatting is echter dat er verbeterpunten zijn met betrekking tot de samenwerking en afstemming. Dat laatste gaat over wie, waar, wanneer, welke evenementen organiseert. De wens is om deze inzichten meer met elkaar te delen. Hierbij is bijvoorbeeld de afstemming met gemeenten, sportbonden en organisatoren over de vulling van de landelijke en gemeentelijke kalender van belang.

Tegelijkertijd leeft het besef dat elke partij haar of zijn eigen belangen behartigt en er sprake is van concurrentie. Tussen de deelnemers bestaat een verschil in visie over wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft in de gezamenlijke ambities. Iedere gemeente, sportbond en organisator heeft immers een eigen aanpak waardoor het lastig is om sturing te geven. Deelnemers vragen zich af of de (lokale) politiek de Nederlandse Topsportevenementen Strategie (NTS) voldoende erkend. Hierbij vinden de deelnemers het belangrijk om het politieke en maatschappelijke belang te erkennen. Een suggestie is om het CIT hier de regie in te laten nemen.

Bereik

Uit de sessies blijkt dat meer inzicht in prestaties en mediabereik een goede toevoeging zou zijn aan de monitor. Hierbij moeten populaire en minder populaire sporten dezelfde kansen bieden. Daarnaast bestaat de wens om events te classificeren. Er is immers een groot verschil tussen bijvoorbeeld het WK Hockey en het EK Driebanden. Het inzetten op een combinatie van valide- en parasporten kwam tevens terug uit de sessies.

Maatschappelijke thema’s

Een andere veel geuite wens is om topsportevenementen beter aan te laten sluiten bij maatschappelijke vraagstukken. Organisatoren van evenementen zijn niet altijd goed op de hoogte van de thema’s en zijn mede daardoor minder betrokken bij deze thema’s. Aan diverse tafels bleek veel nieuwsgierigheid uit te gaan naar het thema duurzaamheid in combinatie met het organiseren van evenementen. Daarnaast zijn deelnemers benieuwd naar hoe de rapportage de maatschappelijke waarde van evenementen in kaart zal brengen. Het verlangen is om in de rapportage de opbrengsten, de effecten en de maatschappelijke waarde van evenementen weer te geven. Tevens bestaat het idee om  een samenwerking tot stand te brengen door middel van het Maatschappelijk Activatie Programma.

De thema’s gezondheid, duurzaamheid, inclusiviteit en breedtesport zijn vandaag de dag belangrijk in de maatschappij. Daarom is het nodig dat partijen (gemeenten, bonden, organisatoren) in onderling overleg afstemmen wat de maatschappelijke ambities zijn en wat er gedaan gaat worden rondom deze thema’s.

Data

De kwaliteit van de data is een belangrijk aandachtspunt. Dit roept bij aanwezigen verschillende vragen op: wie vult de data in en hoe betrouwbaar is deze data? Om de kwaliteit te waarborgen is het belangrijk aan de voorkant de data te toetsen en deze vervolgens correct te verwerken in een rapportage. Het is ieders verantwoordelijkheid om de data in de topsportkalender in te vullen. Daarnaast is er de suggestie om meer aandacht te besteden aan het ophalen van kwalitatieve data.

Topsportkalender

De aanwezigen zijn het met elkaar eens dat het goed is om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Tegelijkertijd bestaat de wens om minder terug te kijken en meer vooruit te kijken met behulp van de strategie. Over deze toekomst zijn een aantal vragen, onzekerheden en ideeën besproken. Is het nodig om geforceerd nieuwe mensen aan ons te binden, of moeten wij behouden wat er al is? Dit gezien de eerder gedeelde opvatting dat er al veel goed gaat in Nederland.

Daarnaast komt naar voren dat deelnemers het belangrijk vinden om transparant te zijn over ambities en bidprocedures, en deze in vertrouwen met elkaar te delen. De G5 kent elkaar goed en organiseert veel evenementen. Maar hoe zit het met de rest van Nederland. Op welke manier kunnen wij andere gemeenten hierbij betrekken?

Een ander vraag gaat over de ambitie met betrekking tot het organiseren van grote multisportevenementen. Hebben wij nog steeds deze ambitie? De aanwezigen stellen dat dergelijke, grote ambities slechts mogelijk zijn vanuit de nationale overheid.

Ook het vullen van de evenementenkalender kwam aan de orde. Vanuit het CIT wordt de aanwezigen opgeroepen om de kalender te blijven vullen met relevante informatie over de topsportevenementen die zij (gaan) organiseren.

Tevens is er de wens om inzicht te hebben in de bids/events die niet slagen. Een indicator voor de wijze van het verkrijgen van een bid/event lijkt hierin zinvol.

 

Foto Cit P (1)
Vws Subsidie Case 60

Rapportage Topsportpodium Nederland

Ontwikkelingen van internationale topsportevenementen in Nederland (2021-2030)